Uudised

Töökeskkonnas keemiliste ainetega kokkupuute määrust on uuendatud

23.10.2019
/
Seadusandlus

Vabariigi Valitsuse otsusega võeti vastu määrus „Tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuute direktiivi 2004/37/EÜ muudatuste ülevõtmisega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine.“ Määrusega täiendatakse keemiliste ainete loetelu ja nende piirnorme, et vähendada töötajate kokkupuudet töökeskkonnas keemiliste ainetega ning ennetada vähki haigestumist.   Vaata lähemalt...

SEADUSANDLUS: Kuidas hoiatada töötajat töökohustuste rikkumisel?

16.02.2018
/
Seadusandlus

Kuidas hoiatada töötajat töökohustuste rikkumisel?

Tööandja saab töölepingu töötajaga lõpetada üksnes erakorraliselt töölepingu seaduses (TLS) sätestatud alustel, üks alustest on töölepingu rikkumine töötaja poolt.  Kuidas  rikkumise korral töölepingut lõpetada selliselt, et   lõpetamine  vastaks seaduse nõuetele?

Kui töölepingu lõpetamise aluseks on töötaja töökohustuste rikkumine või töötaja töövõime vähenemine, eeldab see töötaja eelnevat hoiatamist (TLS § 88 lg 3). Vaata lähemalt...

SEADUSANDLUS: Valitsus jõudis sisserände piirarvu küsimuses kokkuleppele

13.02.2018
/
Seadusandlus

Valitsus jõudis sisserände piirarvu küsimuses kokkuleppele

Valitsus kiitis tänasel kabinetinõupidamisel heaks sisserände regulatsiooni töörühma ettepanekud tuua sisserände piirarvu alt välja tippspetsialistid ja pikendada ajutise tööjõupuuduse leevendamiseks lühiajalise töötamise kestust. Sisserände piirarvu ei suurendata. Vaata lähemalt...

SEADUS: Isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumise ootuses: kus oleme täna?

07.02.2018
/
Seadusandlus

Isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 (Määrus) jõustub 25. mail 2018.a. Määrusega tunnistatakse kehtetuks varasemalt kehtinud  direktiiv 95/46/EÜ, millel põhineb ka Eestis kehtiv isikuandmete kaitse seadus (IKS). Kuivõrd direktiiv kaotab kehtivuse, tunnistatakse lähiajal kehtetuks direktiivi Eesti siseriiklikusse õigusesse harmoniseerinud IKS. Seda põhjusel, et tulevikus tuleb esmajärjekorras lähtuda otsekohalduvast Määrusest, mille suhtes ei või siseriiklikus õiguses kehtida dubleerivad ega vastuolulisi õigusnorme. Vaata lähemalt...

SEADUS: Veelkord maksuvaba tulu arvutamisest alates 01.01.2018

02.02.2018
/
Seadusandlus

Veelkord maksuvaba tulu arvutamisest alates 01.01.2018

Toomas Pikamäe
Eversheds Sutherland Ots&Co partner
Avaliku õiguse ja maksuõiguse valdkonna juht

artikkel ilmus ajakirjas Personali Praktik

01.01.2018 jõustuvatest tulumaksuseaduse muudatustest praeguseks palju räägitud. Ilmselt on kõigile teada, et alates uuest aastast sõltub maksuvaba tulu suurus residendist füüsilise isiku (edaspidi isik) tulu suurusest:
1)     kui tulu on kuni 6000 eurot aastas, on tulumaksu suurus 0 eurot;
2)     kui tulu on kuni 14 400 eurot aastas, saab isik tulumaksust maha arvata maksuvaba tulu 6000 eurot aastas;
3)     kui tulu on vahemikus 14 401 eurot kuni 25 200 eurot aastas, saab isik tulumaksu vähendada maksuvaba tulu võrra, kusjuures maksuvaba tulu suurus väheneb seda enam, mida suurem on isiku tulu;
4)     kui tulu on üle 25 200 euro aastas, on maksuvaba tulu suurus 0 eurot.

Vähem on räägitud sellest, mida tuleb maksuvaba tulu arvutamisel arvesse võtta. Esiteks, tulumaksuseadus lähtub kassapõhisest arvestusest. Vaata lähemalt...

KOOSTÖÖ: 0-bürokraatia välistööjõu palkamiseks

20.07.2016
/
Seadusandlus

TÖÖANDJAD ALGATASID NULLBÜROKRAATIA PROJEKTI VÄLISTÖÖJÕU PALKAMISE LIHTSUSTAMISEKS

Eesti Tööandjate Keskliit kutsub välistööjõudu palganud tööandjaid ja Eestis juba töötavaid välismaalasi saatma oma kogemusi, probleeme ja takistusi seoses bürokraatiaga. Samuti on oodatud ideed välismaalaste töötamise ja Eestisse elama asumise lihtsustamiseks nii seaduse kui ka asjaajamise tasemel.
Kogutud info põhjal töötab keskliit välja konkreetsed ettepanekud ja esitab need valitsusele jt asutustele, kelle pädevuses on välistööjõuga seotud bürokraatiat vähendada.

Vabas vormis kogemuslugusid ja ettepanekuid nii eesti, inglise kui ka vene keeles, oodatakse 
20. septembrini meiliaadressil liisi@employers.ee.

Работодатели инициировали проект нулевой бюрократии в целях упрощения найма иностранной рабочей силы

Employers initiated a zero bureaucracy project to simplify hiring foreign employees Vaata lähemalt...