Töövõime juhtimine

Mis on töövõime juhtimine ja millest koosneb töövõime juhtimise hea tava?

Inimeste igapäeva- ja tööelu võib olla terviseprobleemide tõttu piiratud. Näiteks töövõimekaoga inimesed on sageli teistsuguse liikuvuse, kognitiivsete- (keskendumine, mõtlemine) ja tajuvõimetega (nägemine, kuulmine, rääkimine). Töövõimekaost rääkides tuleb aga rõhutada, et inimeste töövõime sõltub samavõrra või rohkemgi sellest, millises organisatsioonis inimene töötab ja millist tööd teeb. Töövõimekaoga inimeste tööelus osalemist võivad mõjutada oskused ja teadmised, töötingimused, hoiakud ja terviseprobleemidega seotud hoiakud ja arvamused (stigma).

Töövõime juhtimise eesmärgiks on edendada ja toetada töötaja töötamist töökohal võimaliku väheste töökatkestustega ja vähendada puude või terviseprobleemi mõju tööviljakusele. Töövõime juhtimise tulemusena vähenevad või lühenevad töötajate töökatkestused, suureneb töötaja ja ettevõtte tööviljakus, on võimalik hoida ja leida tarvilike oskuste ja teadmistega inimesi, paraneb töötajate motivatsioon ja töökliima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töövõimejuhtimise protsess

Töövõimejuhtimise hea tava annab tööandjatele üldised põhimõtted, mille järgi iga töötaja ja iga juhtumi korral koostöös töötaja ja teiste osalistega välja mõelda plaan, mis võiks olla kõige tarvilikum ja mõjusam töövõimekaoga töötaja töötamiseks. Seega tuleb vajadusel valida mitmene sekkumine ja kohandada sekkumisi vastavalt probleemile. Töövõimejuhtimine hõlmab plaani ehk tegevuskava tegemist, plaani elluviimist ning vajadusel plaani kohandamist.