Tase 8

Kutse andmine toimub vastavalt Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu poolt kinnitatud kutse andmise korrale ja hindamisjuhendile.

Personalijuht, tase 8 kutse taotlemise eeltingimused on: haridustase (kõrgharidus), tööalane kompetentsus, töökogemus rahvusvahelises kontsernis (sh juhtimiskogemus).

Nõuetekohased dokumendid tase 8 kutse taotlemiseks on:

 1. avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
 3. töömapp koos nõuetekohase CV ja kompetentside kirjeldusega ning vajalike dokumendinäidistega
 4. haridust tõendava(te) dokumeni(dokumentide) koopia(d).

Kutseeksami osad:

 • Hindamine dokumentide alusel (nõuetekohane töömapp)
 • Kirjalik kodune ülesanne
 • Suuline kaheosaline intervjuu:
  • Intervjuu hindamiskomisjoni liikmetega (sh koduse ülesande esitlemine)
  • Intervjuu taotleja juhiga

Eksami hindamisel lähtub hindamiskomisjon kandidaadi vastavusest kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidele.Vestlusel hindamiskomisjoniga viibib korraga 1 kutse taotleja.

Kui eksamil osaleja ei vasta taotletud tasemele, on hindamiskomisjonil õigus loobuda kutse andmisest. Automaatselt madalama taseme kutset ei väljastata.

Taastõendamisest loe täpsemalt siit