Tase 6

Kutse andmine toimub vastavalt Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu poolt kinnitatud kutse andmise korrale ja hindamisjuhendile.

Personalijuht, tase 6, üldtasemel või spetsialiseerumisega kas: värbamisjuhiks, tase 6; koolitusjuhiks, tase 6; või tasustamise valdkonna juhiks, tase 6.

Kutse taotlemise eeltingimused on: personalitöö või spetsialiseerumisega seotud valdkonna koolituse või kutsealase õppe läbimine, tööalane kompetentsus ja töökogemus. 

Nõuetekohased dokumendid tase 6 kutse taotlemiseks (nii üldatseme kui spetsialiseerumise korral) on:

  1. avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
  2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
  3. töömapp koos nõuetekohase CV ja kompetentside kirjeldusega ning vajalike dokumendinäidistega *
  4. haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d)
  5. koolitus(t)e läbimist või kutsealase õppe läbimist tõendavate dokumentide koopiad, 

Kutseeksami etapid:

  • Hindamine dokumentide alusel (nõuetekohane töömapp)
  • Kirjalik kodune ülesanne
  • Suuline intervjuu kuni 45 min

Nii eksami kirjaliku ülesande kui suulise osa hindamisel lähtub hindamiskomisjon kandidaadi vastavusest kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidele.Vestlusel hindamiskomisjoniga viibib korraga 1 kutse taotleja.

Kui eksamil osaleja ei vasta taotletud tasemele, on hindamiskomisjonil õigus loobuda kutse andmisest. Automaatselt madalama taseme kutset ei väljastata.

Taastõendamisest loe täpsemalt siit 

Töömapp peab olema allkirjastatud Sinu enda ning kellegi poolt, kes tõendab lisaks Sinule mapis kirjutatut. Juhul kui oled töömapis kirjeldanud praktikat, siis võib allkirjastaks olla nt praktikajuhendaja. Kui oled töömapis on kirjeldanud töökogemusi, mis jäävad kas pika aja taha või pole muul põhjusel otstarbekas või võimalik saada mapile kinnituseks juhi või juhendaja allkirja, siis on alternatiivne lahendus lisada juurde soovitaja kontaktid. Soovitajaks saab samuti olla keegi, kes saab vajadusel tõendada Sinu töömapis kirjeldatud personalitööga seotud kompetentse (nendega seotud  tööülesannete/praktika sooritamist). Soovitajaid võib olla rohkem kui üks (juhul kui on tegu nt praktika erinevate osade või  rollidega eri ettevõtetes).

Töömapi täitmise kohta leiad rohkem soovitusi siit.