Tase 5

Kutse andmine toimub vastavalt Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu poolt kinnitatud kutse andmise korrale ja hindamisjuhendile.

Personalispetsialist, tase 5, üldtasemel või spetsialiseerumisega kas värbamisspetsialistiks, tase 5; koolitusspetsialistiks, tase 5; või personaliarvestusspetsialistiks, tase 5.

Kutse taotlemise eeltingimuseks on kas personalitöö või spetsialiseerumisega seotud valdkonna koolituse läbimine (sh töökogemus või praktika). Kutseõppe läbinu (koolilõpetaja) saab taotleda ainult personalispetsialist, tase 5 üldtaset, kui on läbinud vaid kutseõppe (sh praktika). Muul juhul (töökogemus, spetsialiseerumisega seotud praktika või spetsialiseerumisega seotud valdkonna koolituse läbimine) saab ka koolilõpetaja taotleda kutset personalispetsialist, tase 5 spetsialiseerumisega.

Nõuetekohased dokumendid tase 5 kutse taotlemiseks (nii üldtaseme kui spetsialiseerumise korral) on:

  1. avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
  2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
  3. töömapp üldtaseme taotlejale või spetsialiseerumisega taotlejale*

Personalispetsialist, tase 5 näidisküsimustega saad tutvuda siin. Näidisküsimused illustreerivad küsimuste vormi, on pigem üldtaseme küsimused, kuid mõnda neist saab küsida ka spetsialiseerumisel, eeldades põhjalikumat vastust. Personalispetsialist tase 5 enesehindamisküsimustik on loodud selleks, et saaksid hinnata oma vastavust kutsestandarile ja läbi teha enda kohta esialgne hindamine.

Kutseeksami etapid:

  • Hindamine dokumentide alusel (nõuetekohane töömapp)
  • Kirjalik eksam
  • Suuline intervjuu kuni 30 min (hindamiskomisjoni otsusel)

Nii eksami kirjaliku kui suulise osa hindamisel lähtub hindamiskomisjon kandidaadi vastavusest kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidele.Vestlusel hindamiskomisjoniga viibib korraga 1 kutse taotleja.

Kui eksamil osaleja ei vasta taotletud tasemele, on hindamiskomisjonil õigus loobuda kutse andmisest.

Taastaotlemisest loe täpsemalt siit 

Töömapp peab olema allkirjastatud Sinu enda ning kellegi poolt, kes tõendab lisaks Sinule mapis kirjutatut. Juhul kui oled töömapis kirjeldanud praktikat, siis võib allkirjastaks olla nt praktikajuhendaja. Kui oled töömapis kirjeldanud töökogemusi, mis jäävad kas pika aja taha või pole muul põhjusel otstarbekas või võimalik saada mapile kinnituseks juhi või juhendaja allkirja, siis on alternatiivne lahendus lisada juurde soovitaja kontaktid. Soovitajaks saab samuti olla keegi, kes saab vajadusel tõendada Sinu töömapis kirjeldatud personalitööga seotud kompetentse (nendega seotud  tööülesannete/praktika sooritamist). Soovitajaid võib olla rohkem kui üks (juhul kui on tegu nt praktika erinevate osade või  rollidega eri ettevõtetes).

Töömapi täitmise kohta leiad rohkem soovitusi siit.

PARE pakub ka võimalust töömapile esmase hinnangu saamiseks enne eksamile registreerimist. Seda ainult personalispetsialist tase 5 (sh spetsialiseerumised) puhul. Teenuse hinnaks 25 eurot (lisandub käibemaks)
Personalispetsilist tase 5 on personalitöö kutseala kutsete esimene tase ning võib juhtuda, et taotleja ei ole täiesti kindel oma töömapi täitmise piisavusest ja soovib, et hindamiskomisjoni liige selle üle vaataks.
Töömapile esmase hinnangu andmise teenus sisaldab ka soovitusi, kuidas töömappi täiendada, kuidas eksamiks ette valmistuda või kui kogemus siiski kutse saamiks veel vähene, siis soovitusi enesetäiendamiseks.
Töömapile hinnangu saamiseks tuleb ühendust võtta PARE kontorist Kadri Läänega kadri@pare.ee.