Programm ja toimumise ajad 2011/2012

I MOODUL- ORGANISATSIOONI LOOMINE, KUJUNDAMINE JA STRATEEGILINE PERSONALIJUHTIMINE
I grupp 13.-14. september 2011
II grupp 1.-2. november 2011
III grupp 21.-22. veebruar 2012

1. Koolituspäev
• Ärimudelid. Väärtusahelad. Organisatsiooni strateegilised kompetentsid.
• Firma missioon, visioon ja väärtused. Nende loomine, teoreetiline taust, kommunikatsioon ja rakendumine praktikas
• Struktuuri loomine erinevates ärivaldkondades. Struktuuri loomine ettevõtete liitmisel. Personalijuhi roll ettevõtete liitmisel.

Temaatika läbinu:
- Oskab kirjeldada erinevaid ärimudeleid ning defineerida, milline ärimudel on käibel tema ettevõttes.
- Oskab defineerida oma organisatsiooni jaoks olulisi strateegilisi kompetentse
- Saab aru missiooni, visiooni ja väärtuste otstarbest ning teab, kuidas neid üles ehitada ja kommunikeerida organisatsioonile. Teab, millised olulised strateegilised tegevused tulenevad firma missioonist, visioonist ja väärtustest.
- Saab aru organisatsioonide ülesehituste erisusest ning sellest, millised on organisatsiooni kujunemise võimalused liitmisprotsessi käigus.

2. Koolituspäev
• Personalijuhtimine organisatsioonis. Personalijuhi rollid ja tegevused erineva mastaabiga ettevõtetes. Personalitöövaldkonna Personalijuht kui strateeg ja juhtkonna liige. Kompetentsid ja nõudmised.
• Personalistrateegia ja strateegiline personali planeerimine.
• Inimressursi strateegiline arendamine.

Temaatika läbinu:
- Oskab defineerida personalijuhi strateegilist rolli ja selle olulisust organisatsioonile.
- Omab ülevaadet sellest, mida eeldab strateegiline juhtimine üldises mõistes personalijuhilt ja millist panust ootab temalt ettevõtte juhtkond. Oskab defineerida strateegilise personalijuhtimise jaoks vajalikke kompetentse ning tulenevaid vastutusalasid ning ülesandeid.
- Omab üldisi teadmisi personalistrateegia ülesehitusest .
- Saab aru personali planeerimise põhimõtetest ja teab, kuidas neid oma organisatsioonis rakendada
- Teab peamisi suundasid talendijuhtimises, karjäärijuhtimises ja järelkasvuga tegelemises.


II MOODUL - PERSONALIJUHTIMINE JA INNOVAATILISUS
I grupp 11. oktoober 2011
II grupp 8. detsember 2011
III grupp 6. märts 2012

• Uued suunad juhtimises ja majanduskeskkonnas. Innovatsioon.
• Inimkapitali juhtimine uuenenud majanduse võimalusi arvestades.
• Terviklik kvaliteedijuhtimine.
• Praktilised näited, ettevõtte külastus

Temaatika läbinu:
- Omab ülevaadet juhtimise ja majanduskeskkonna uuematest trendidest ning ta oskab seda seostada oma organisatsiooniga.
- Teab, mis tähendab innovatsioon tema organisatsiooni jaoks ja kas ning kuidas on võimalik süsteemselt oma organisatsiooni innovaatilisemaks muuta.
- Saab praktilisi näiteid, kuidas edukad organisatsioonid on oma personalijuhtimist korraldanud.
- Teab, mida hõlmab organisatsiooni diagnostika ning tal tekib ettekujutus, kuidas seda oma organisatsioonis kasutada.
- Oskab defineerida tervikliku kvaliteedijuhtimise rolli olulisust ning saab aru personalijuhi rollist selles


III MOODUL - FINANTSID PERSONALIJUHTIMISES
I grupp 8.-9. november 2011
II grupp 24.-25. jaanuar 2012
III grupp 27.-28. märts 2012

1. Koolituspäev
• Finants- ja inimkapitali seosed
• Efektiivsusenäitajad jm mõõdikud personalijuhtimises
• Rahalised kompensatsioonisüsteemid, palgauuringud

Temaatika läbinu:
- Oskab analüüsida organisatsiooni finantskapitali ja inimkapitali sisu ning väärtust
- Oskab pakkuda võimalusi oma organisatsiooni inimkapitali väärtuse tõstmiseks
- Omab ülevaadet erinevatest rahalistest kompensatsioonisüsteemidest, nende eelistest ja puudustest sõltuvalt organisatsiooni ärimudelist ja keskkonnas toimuvast
- Oskab analüüsida oma organisatsiooni olemasolevat kompensatsioonisüsteemi ning teha ettepanekuid selle kaasajastamiseks

2. Koolituspäev
• Ülevaade finantsaruandlusest ja eelarvestamisest
• Majandusnäitajate kasutamine personalijuhtimises
• Tulud, kulud ja kokkuhoiu võimalused
• Personalijuhtimise tulemuslikkuse mõõtmine
• Personalijuhi roll ettevõtte tulemuslikkuse mõjutamisel

Temaatika läbinu:
- Omab üldisi teadmisi finantsaruandlusest ja eelarvestamisest (sh maksud)
- Oskab organisatsiooni finantsaruandluses sisalduvat infot võrrelda ajas (varasemad perioodid) ja ruumis (benchmarking)
- Oskab analüüsida kuidas tekib organisatsioonis tulu ja kulu ning millised on peamised kokkuhoiu võimalused
- Teab kust leida ja kuidas kasutada makromajandusalast infot personalijuhtimises
- Oskab nimetatud teadmisi ja oskusi kasutada personalijuhtimises ning juhtkonna partnerina organisatsioonis
- Teab erinevaid personalijuhtimise mõõtmise ja hindamise töövahendeid
- Oskab analüüsida oma organisatsiooni personalijuhtimise tulemuslikkust
- Oskab võrrelda oma organisatsiooni ja teiste organisatsioonide personalijuhtimise tulemuslikkust (benchmarking)
- Saab aru personalijuhi rollist ettevõtte tulemuslikkuse mõjutamisel (nii kulude kärpijana kui tulude suurendajana)


IV MOODUL - BRÄND KUI TÖÖANDJA KAUBAMÄRK
I grupp 13. detsember 2011
II grupp 14. veebruar 2012
III grupp 24. aprill 2012

• Tööandja bränd, kujunemine, tähendus ja sisu
• Firma brändi ja tööandja brändi seostest, koostoimimisest ja kasuteguritest erinevatele osapooltele.
• Brändiga seonduv kommunikatsioon
• Sisekommunikatsioon
• Ettevõtte külastus

Temaatika läbinu:
- Teab, mida tähendab tööandja bränd ning oskab seda seostada selle kasu oma organisatsiooniga.
- Oskab läbi viia uuringu/töötoa eesmärgiga uurida töötajate ettekujutust, pilti organisatsioonist.
- Teab, millised on tööandja brändi loomise etapid ning tegevused, on võimeline oma organisatsioonis tööandja brändi loomise protsessi läbi viima.
- Teab, mida hõlmavad brändi juhtimisega seotud tegevused ning on võimeline neid juhtima.
- Oskab hinnata olemasolevat sisekommunikatsiooni ning seda vastavalt organisatsiooni vajadustele arendada. Teab peamisi reegleid, kuidas suhelda meediaga.


V MOODUL - KOMMUNIKATSIOON PERSONALIJUHTIMISES
I grupp 10.-11. jaanuar 2012
II grupp 13.-14. märts 2012
III grupp 22.-23. mai 2012

1. Koolituspäev
• Personalijuht kui organisatsiooni juhtide nõustaja
• Juhendamine (coaching)
• Tagasiside andmine ja vastuvõtmine
• Muudatuste juhtimine ja kommunikatsioon

Temaatika läbinu:
- Mõistab oma rolli juhtide nõustamisel ja teab kuidas seda erinevate sihtrühmadega edukalt teha.
- Teab, kuidas luua ja hoida usaldusväärset suhet juhtidega.
- Mõistab coachingu olemust, teab, millal ja kuidas võiks coachingut oma organisatsioonis kasutada.
- Mõistab tagasiside olulisust ja oskab seda ka juhtidele veenvalt selgitada.
- Oskab ise erinevatele inimestele tagasisidet anda ning juhtidele kasulikke nõuandeid jagada.
- Teab kuidas läbi viia suuremaid muudatusi organisatsioonis ning oskab juhtidele nõu anda.
- Oskab kaardistada oma organisatsiooni personalijuhtimisega seonduvad muudatused ning nendele ennetavad/reageerivad plaanid koostada.

2. Koolituspäev
• Kompetentsimudelid
• Arenguvestlused

Temaatika läbinu:
- Saab aru kompetentsimudelite vajalikkusest ja kasulikkusest äritegevusele.
- On omandanud teadmise arenguvestluste läbiviimisest ja sellega kaasnevatest peamistest tegevustest.


VI MOODUL- ARENDUSTÖÖ JA KOOLITUS
I grupp 7.-8. veebruar 2012
II grupp 17.-18. aprill 2012
III grupp 12.-13. juuni 2012 

1. Koolituspäev
• Sisekoolitus kui osa äritegevusest.
• Motivatsioon ja motivatsioonisüsteem kui äritegevuse osa.
• Outplacement.

Temaatika läbinu:
- Oskab tulenevalt äritegevusest luua motivatsioonisüsteemi ja omab ülevaadet sisekoolituse võimalustest organisatsioonis.
- Teab, mis on Outplacement ja oskab seda vajadusel rakendada.

2. Koolituspäev
• Küsitlused ja uuringud
• Personalijuhtide koolitus- ja arenguvõimalused
• Juhtumite lahendamine
• Kodutööde esitlus ja arutelu

Temaatika läbinu:
- Saab ülevaate erinevatest uuringutest ning teab kuidas süsteemselt uuringuid juhtida.
- Omab ülevaadet personalijuhtide kutsestandarditest.
- Saab ülevaate võimalustest, kuidas ennast igapäevaselt arendada ja uute trendidega kurssi viia.
- Teeb loengu lõpus endale nö arenguplaani, kus ta toob välja, millised on tema võimalused oma praegust arendustegevust laiendada.

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi koostöös juhtiva õppejõuga, arvestades rühma koosseisu ja tagamaks parimat võimalikku kvaliteeti.