Kutsesüsteem

Personalitöö valdkonna kutse andja Eestis on Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE. See staatus annab PAREle õiguse korraldada personalitöövaldkonna kutseeksameid ja väljastada kutsetunnistusi.

PARE eesmärgiks on läbi kutsesüsteemi:

 • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet - töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
 • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile - kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
 • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
 • ​​muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kellele ja milleks kutsetunnistus? 

 • Personalitöötajate, -spetsialistide ja -juhtide jaoks annab standard ja omandatud kutsetunnistus selguse saavutatud erialase taseme osas ning võimaldab planeerida edasist arengut ja karjääri.
 • Tööandjatel ja personalijuhtidel on võimalus kutsestandardist lähtuda sobivate teadmiste ja oskustega töötajate värbamisel, ametijuhendite koostamisel ja töötajate täienduskoolituse planeerimisel.
 • Personalitöö valdkonna õpilastele annab kutsestandard informatsiooni vajalike teadmiste ja oskuste osas.

Kutsestandard sisaldab vastava taseme kutsekirjeldust ning nõudeid haridusele, teadmistele, oskustele, kogemustele, väärtushinnangutele ja isikuomadustele. Igale kutsele omistatakse kutsestandard ning selle abil on võimalik hinnata inimeste oskusi ja anda välja vastav kutse.

Kui töötajal on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised, siis seda tõendab väljaantav kutsetunnistus. Kutsesüsteemi vajalikkusest ja kasulikkusest saab lugeda ka Kutsekoja kodulehelt.

Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1. septembril 2008 kehtima hakanud kutseseadus. Süsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda.

Kutsestandardi väljatöötamine

 •  PARE eestvedamisel töötati personalispetsialisti kutsestandard esmakordselt välja 1999. aastal.
 • 2003. aastal alustas PARE koos Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutusega personalitöö spetsialisti kutsestandardi täiustamist ning uute kvalifikatsioonitasemete loomist. Pooleaastase töö tulemusena valmis personalitöötaja kutsestandard viiel erineval tasemel.
 • Mais 2004 küsiti standardite kohta arvamusi ja tagasisidet Eesti erinevate piirkondade avaliku- ja erasektori personalispetsialistidelt ja -juhtidelt, personalitööd õpetavate koolide ja koolitusfirmade esindajatelt ning tippjuhtidelt. Kogutud hinnanguid võeti arvesse standardite lõplikes versioonides. 
 • Juunis 2004 kinnitas Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu personalitöötaja, -spetsialisti ja -juhi kutsestandardid ning PARE sai seega kutset andva organi staatuse ja õiguse korraldada personalitöö valdkonna kutseeksameid ja väljastada kutsetunnistusi.
 • Märtsis 2008 alustas PARE poolt kokkukutsutud töörühm kutsestandardite kaasajastamist. Äriteeninduse ja muu Äritegevuse Kutsenõukogu kinnitas 2010ndal aastal selle töö tulemusena valminud uues ja põhjalikumas vormis personalitöötaja I, II, personalispetsialist III ja personalijuht IV kutsestandardid. V tase sai uue 2011ndal aastal.
 • 2013. aastal asus PARE töörühm kutsestandardeid uuesti üle vaatama ning kaasajastama. 2014. aasta detsembris kinnitas Äriteeninduse ja muu Äritegevuse Kutsenõukogu hetkel kehtivad kutsestandardid - personalispetsialist, 5 tase ning personalijuhi tasemed 6, 7 ja 8.
 • Kutsestandardi uus vorm on üles ehitatud kompetentsipõhiselt, sisaldades oskuste, teadmiste ja võimete kirjeldusi, mis võimaldavad töötajal täita konkreetseid tööülesandeid ning väljenduvad tegevustena. 

Personalitöö valdkonna kutsestandardis on alates 05.12.2014 kinnitatud neli taset:

 • Personalispetsialist tase 5, üldtase 

Spetsialiseerumised:
             Värbamisspetsialist, EKR tase 5
             Koolitusspetsialist, EKR tase 5
             Personaliarvestusspetsialist, EKR tase 5

 • Personalijuht tase 6, üldtase 

Spetsialiseerumised:
             Värbamisjuht, EKR tase 6
             
Koolitusjuht, EKR tase 6
             
Tasustamise valdkonna juht, tase 6

 • Personalijuht tase 7, üldtase
 • Personalijuht tase 8, üldtase

Lähemalt saad kehtivatest kutsestandarditest lugeda SIIT.