Kutsestandardid

Äriteeninduse ja muu Äritegevuse Kutsenõukogu kinnitas personalispetsialisti ja -juhi kutsestandardid 05.12.2014.

Personalitöö kutsealal on neli kutset: personalispetsialist, tase 5; personalijuht, tase 6; personalijuht, tase 7 ja personalijuht, tase 8.

Personalispetsialist 5. taseme kutsestandardi leiate siit
5 taset saab taotleda kas üldtasemel või valides ühe järgnevatest spetsialiseerumistest:

             Värbamisspetsialist, EKR tase 5
             Koolitusspetsialist, EKR tase 5
             Personaliarvestusspetsialist, EKR tase 5

Personalijuhi 6. taseme kutsestandardi leiate siit
6 taset saab taotleda kas üldtasemel või valides ühe järgnevatest spetsialiseerumistest:

             Värbamisjuht, EKR tase 6
             Koolitusjuht, EKR tase 6
             Tasustamise valdkonna juht, tase 6

Personalijuhi 7. taseme kutsestandardi leiate siit

Personalijuhi 8. taseme kutsestandardi leiate siit

Personalispetsialist, tase 5 omab üldist arusaama kõikidest personalijuhtimise töövaldkondadest ja nende omavahelistest seostest. Ta töötab etteantud reeglite piires iseseisvalt, tunneb hästi ja korraldab iseseisvalt vähemalt ühte kitsamat personalitöö valdkonda, nt personaliarvestust, kuid võib toetada ka teisi personalijuhtimise valdkondi (nt värbamine, koolituste korraldamine) lähtuvalt organisatsiooni vajadusest. Valdavalt on töö seotud dokumentatsiooniga, selle väljatöötamise, vormistamise ja haldamisega.

Kutse taotlemisest tasemel 5 loe lähemalt SIIT

Personalijuht, tase 6 omab head arusaama kõikidest personalijuhtimise töövaldkondadest ja nende seostest. Personalijuht, tase 6 vastutab organisatsioonis kogu personalitöö eest või on oma töös spetsialiseerunud ja tunneb süvitsi ühte suuremat või mitut personalitöö valdkonda, seda iseseisvalt korraldades. Vastutades kogu personalitöö eest korraldab personalijuht personalivaldkonna peamisi tegevusi nagu personaliarvestus, värbamine, koolitus-arendustegevused, tasustamine ja nõustab juhte ning töötajaid tööseadusvaldkonna küsimustes. Personalijuht, tase 6 võib omada alluvaid ja võib vastutada personali või oma valdkonna eelarve eest, juhib protsesse ja võib juhtida projekte. Ta võib osaleda organisatsiooni strateegiliste tegevuste planeerimise juures ning juhendab ja koolitab kolleege oma spetsialiseerumise valdkonnas.

Kutse taotlemisest tasemel 6 loe lähemalt SIIT

Personalijuht, tase 7 on tippjuhi või suures organisatsioonis allüksuse juhi partner inimeste juhtimist puudutavates küsimustes, kes omab põhjalikke teadmisi kõigist personalijuhtimise töövaldkondadest ja oskab anda suuniseid nende korraldamiseks. Ta nõustab organisatsiooni juhtkonda inimeste juhtimise strateegilistes küsimustes ning on partneriks organisatsioonikultuuri kujundamisel. 7. taseme personalijuhil on pikaajaline inimeste juhtimise kogemus ja ta omab alluvaid. Ta osaleb valdkonna arendamiseks koostöövõrgustikes, diskussioonides, esineb kogemuste jagamiseks seminaridel ja konverentsidel ning nõustab ja/või koolitab organisatsiooni juhte nii personalitöö kui juhtimise valdkonnas. Ta võib koordineerida kontserni või riigiasutuse puhul allasutuste personalitööd.

Kutse taotlemisest tasemel 7 loe lähemalt SIIT

Personalijuht, tase 8 on suure rahvusvahelise organisatsiooni personalifunktsiooni juht, kes korraldab mitmes riigis asuvate personaliüksuste tööd ning töötab eelkõige juhtidega, olles nö juhtide juht. Ta arvestab kultuuriliste, etniliste ja juriidiliste eripäradega nii personalitöös kui juhtimises. Ta on partneriks organisatsiooni tippjuhtkonnale inimeste juhtimise strateegilistes küsimustes ja tunneb väga hästi kogu inimressursi juhtimise ja organisatsiooni arendamise valdkonda. Ta püstitab strateegilised eesmärgid ja korraldab põhimõtete loomist (poliitikaid) personalijuhtimise valdkondades, vastutab strateegia elluviimise eest ja tagab personaliteenuste osutamise. Ta võib osaleda arendus-, loome- või teadustegevuses, tegutsedes rahvusvaheliselt tunnustatud lektori ja koolitajana või olles arvamusliidriks ka väljaspool Eesti riiki.

Kutse taotlemisest tasemel 8 loe lähemalt SIIT