Kutse taastõendamine

Personalitöö valdkonna kutse taastõendamise tingimused

 • Personalispetsialist, tase 5 (sealhulgas spetsialiseerumistega), personalijuht, tase 6 (sealhulgas spetsialiseerumistega), personalijuht, tase 7 ja personalijuht, tase 8 kutsete taastõendamise eeltingimuseks on erialane töökogemus vähemalt kaks aastat pärast kutsetunnistuse taotlemist. Erialase töö hulka arvestatakse lisaks põhitööle ka töö personalitöö valdkonna õppejõu ja/või konsultandina, aktiivne osalemine PARE tegevuses jmt.
   
 • Kutse taastõendamine toimub vastavalt Kutse andmise korrale taotleja avalduse ja CV alusel, kus taotleja peab tõendama oma erialase töökogemuse vähemalt kaks aastat pärast kutsetunnistuse taotlemist.
   
 • Hindamiskomisjon täpsustab vajadusel taastõendaja poolt kirja pandut ja esitab küsimusi, vajadusel toimub vestlus.
   
 • Kutsetunnistuse kehtivusaja möödudes on kutse omajal õigus kutset taastõendada ühe aasta jooksul pärast kutsetunnistuse kehtivusaja lõppemist.
   
 • Kutset saab taastõendada reeglina üks kord aastas.
   
 • ​Kui kutse taastõendatuse otsustab hindamiskomisjon taastõendaja poolt esitatud dokumentide põhjal. Vajadusel kutsub hindamiskomisjon taastõendaja vestlusele.

Kutse taastõendamiseks palun esitada järgmised dokumendid:

Kutse taastõendamise hind

 • Kõigil tasemetel on kutse taastõendamise hinnaks 75 eurot

Kutse taastaotlemine ei ole käibemaksuga maksustatav.

Mis saab personalitöötaja I taseme kutsetunnistusest?

Senise personalitöötaja I taseme kutsetunnistusega on lihtne, see on tähtajatu ning kehtib ka uuendatud süsteemi puhul tähtajatuna edasi. Ainus muutus on see, et sellist taset edaspidi enam välja ei anta.

Mis saab seni väljastatud personalitöötaja II ja personalispetsialist III taseme kutsetunnistustest?
Väljastatud kutsetunnistused kehtivad neil märgitud tähtajani.
Uued personalitöö valdkonna kutsetasemed algavad tasemel personalispetsialist 5 tase (koos spetsialiseerumistega). Need, kellele on varasemalt väljastatud personalitöötaja II või personalispetsialist III (koos spetsialiseerumisega) tase, saavad nüüd taastõendada personalispetsialist 5 taset.
Selleks tuleb KINDLASTI põhjalikult tutvuda kutsestandardiga personalispetsialist 5 tasemel ning hinnata oma vastavust tasemele. Kui enesehinnangu põhjal kahtlusi ei teki, tuleb tähtajaks esitada vastav avaldus ning vormikohane CV koos töömapiga.

Mis saab seni väljastatud personalijuht IV ja V taseme kutsetunnistustest?
Väljastatud kutsetunnistused kehtivad neil märgitud tähtajani. 2014 ja 2015 aasta kehtivustähtajaga olevad kutsetunnitused kehtivad kuni vastava taseme kutseeksamite toimumise ajani.
Personalijuht IV taseme kutsetunnistuse omanik saab taastõendada personalijuht 6. või 7. taset.
Personalijuht V taseme kutsetunnistuse omanik saab taastõendada personalijuht 7. või 8. taset.

Oluline on tutvuda uuendatud kutsestandarditega ning hinnata ennast nendest lähtuvalt. Enesehinnangu ning kutsestandarditre järgi vali oma tasemele vastav uus tase taastõendamiseks.