Konkurss 2015/2016

 

Konkursi "Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" 2016 auhinnad:

kõige akadeemilisem töö:  Evert Kraav "Tasusüsteemide seoses ametikohtade hindamisega ja mõju tasusüsteemi tõhususele Eesti organisatsioonide näitel", juhendaja Helina Vigla (TTÜ)

kõige rakendatavam töö: Palmi Lindjärv "Sotsiaalmeedia kanalite kasutamine ja tööandja maine mõju kandideerimisotsusele ABC grupi näitel", juhendaja Merle Lõhmus (TTÜ)

kõige asjakohasem Katrin Veidenbaum (Põdra) "Eesti tööandjate hoiakud ja töötajate ootused palkade avalikustamisel värbamisprotsessis", juhendaja Milvi Tepp (TTÜ)

Töödega saab tutvuda PareNet´i personalitöö teaberegistris parim potentsiaal personalijuhtimises alt.

fotol: Palmi Lindjärv, Katrin Veidenbaum, Evert Kraav
foto: Kersti Niglas
 

-----

Konkursi "Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" käigus kogutakse, hinnatakse ja avalikustatakse Eesti ja välismaa ülikoolides 2015. aastal või enne 31.01.2016 kaitstud personalijuhtimisalaseid magistritöid. Konkursi eesmärgiks on innustada üliõpilasi uurima personalijuhtimisega seotud teemasid, soodustada teoreetilise teabe jõudmist praktikuteni ning kaasa aidata inimeste juhtimise arendamisele Eesti organisatsioonides.

"Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" konkursil osalemiseks palume esitada hiljemalt 31. jaanuariks 2016 PARE e-posti aadressil pare@pare.ee kaitstud magistritöö ning selle 7-leheküljeline kokkuvõte alloleva struktuuri põhjal.

Kokkuvõtte struktuur:
Pealkiri
1. Töö eesmärk ja püstitatud uurimisküsimused või hüpoteesid
2. Uuringu kirjeldus:

  • uurimisobjekti tutvustus ja/või valimi iseloomustus
  • uurimismeetodi , sh. kasutatud andmetöötluse kirjeldus
  • uuringu tulemused

3. Järeldused ning ettepanekud
4. Töö autori hinnang tulemuste rakendatavuse kohta personalijuhtimise praktikas: tuua välja praktilised probleem(id), mida töö aitab lahendada kas konkreetses organisatsioonis või personalijuhtimise valdkonnas üldiselt ja/või võimalikud
personalijuhtimise osategevused, millega töö otseselt seostub ning kus võiks tulemuste rakendamisest kasu olla /kus võiks tulemusi arvestada.
Lisaks palume välja tuua autori kontaktandmed (nimi, telefoninumber, e-posti aadress, ülikool, eriala) ning lõputöö juhendaja nimi ning e-posti aadress

Magistritööde hindamiskriteeriumid

  • Asjakohasus: uurimustöö on seotud personalijuhtimise ja selle osategevustega.
  • Teema olulisus Eesti (konkreetse organisatsiooni) personalijuhtimisele: töö on kirjutatud valdkonnas, mis on tänasel päeval või lähitulevikus kujuneb oluliseks Eesti (konkreetse organisatsiooni) personalijuhtimises.
  • Töö rakenduslik väärtus: töö tulemused aitavad lahendada konkreetse organisatsiooni praktilised probleemid ja/või on rakendatavad personalijuhtimise kvaliteedi tõstmiseks üldises plaanis.
  • Vastavus akadeemilise uurimustöö kriteeriumitele: eesmärk ja uurimusküsimused (hüpoteesid) on korrektselt püstitatud; valim ja/või uurimusobjekt võimaldavad püstitatud eesmärgi saavutamist ja uurimusküsimustele vastuste leidmist; uurimusmeetodid ja andmetöötlus on adekvaatsed; järeldused tulenevad uurimustöö tulemustest ning ettepanekud tuginevad järeldustele.

Töid hindab akadeemikutest ja praktikutest koosnev komisjon.

Kolme parima töö autoril on võimalus esitleda oma lõputööd valdkonna praktikutele PARE klubide sarjas ning osaleda tasuta 2016 aasta 14.-15. aprilli toimuval PARE Personalijuhtimise Aastakonverentsil, kus kuulutatakse välja konkursi võidutöö.

Kõigi konkursitööde kokkuvõtted avaldatakse pärast konkursi lõppu PARE koduleheküljel www.pare.ee. Kui lõputöö sisaldab informatsiooni, mida ei võiks avalikult jagada, siis lisada märge tööd esitades juurde.

Lisainfo: pare@pare.ee,  611 6410