konkurss 2012/2013

Konkursi "Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" käigus kogutakse, hinnatakse ja avalikustatakse Eesti ja välismaa ülikoolides 2012. aastal või enne 31.01.2013 kaitstud personalijuhtimisalaseid magistritöid. Konkursi eesmärgiks on innustada üliõpilasi uurima personalijuhtimisega seotud teemasid, soodustada teoreetilise teabe jõudmist praktikuteni ning kaasa aidata inimeste juhtimise arendamisele Eesti organisatsioonides.

"Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" konkursil osalemiseks palume esitada hiljemalt 31. jaanuariks 2013 PARE e-posti aadressil pare@pare.ee kaitstud magistritöö ning selle 7-leheküljeline kokkuvõte alloleva struktuuri põhjal.

Kokkuvõtte struktuur
Töö pealkiri
1. Töö eesmärk ja püstitatud uurimisküsimused või hüpoteesid
2. Uuringu kirjeldus:
* uurimisobjekti tutvustus ja/või valimi iseloomustus
* uurimismeetodi , sh. kasutatud andmetöötluse kirjeldus
* uuringu tulemused
3. Järeldused ning ettepanekud
4. Töö autori hinnang tulemuste rakendatavuse kohta personalijuhtimise praktikas: tuua välja praktilised probleem(id), mida töö aitab lahendada kas konkreetses organisatsioonis või personalijuhtimise valdkonnas üldiselt ja/või võimalikud
personalijuhtimise osategevused, millega töö otseselt seostub ning kus võiks tulemuste rakendamisest kasu olla /kus võiks tulemusi arvestada.
Lisaks palume välja tuua autori kontaktandmed: nimi, telefoninumber, e-posti aadress, ülikool, eriala. Tooge välja ka lõputöö juhendaja nimi ning tema e-posti aadress.

Magistritööde hindamiskriteeriumid
* Asjakohasus: uurimustöö on seotud personalijuhtimise ja selle osategevustega.
* Teema olulisus Eesti (konkreetse organisatsiooni) personalijuhtimisele: töö on kirjutatud valdkonnas, mis on tänasel
päeval või lähitulevikus kujuneb oluliseks Eesti (konkreetse organisatsiooni) personalijuhtimises.
* Töö rakenduslik väärtus: töö tulemused aitavad lahendada konkreetse organisatsiooni praktilised probleemid ja/või on
rakendatavad personalijuhtimise kvaliteedi tõstmiseks üldises plaanis.
* Vastavus akadeemilise uurimustöö kriteeriumitele: eesmärk ja uurimusküsimused (hüpoteesid) on korrektselt püstitatud;
valim ja/või uurimusobjekt võimaldavad püstitatud eesmärgi saavutamist ja uurimusküsimustele vastuste leidmist;
uurimusmeetodid ja andmetöötlus on adekvaatsed; järeldused tulenevad uurimustöö tulemustest ning ettepanekud tuginevad
järeldustele.

Töid hindab akadeemikutest ja praktikutest koosnev komisjon.

Kolme parima töö autoril on võimalus esitleda oma lõputööd valdkonna praktikutele PARE Akadeemiliste klubide sarjas ning osaleda tasuta 2013. aasta Personalijuhtimise Konverentsil, kus kuulutatakse välja konkursi võidutöö.

Kõigi konkursitööde kokkuvõtted avaldatakse pärast konkursi lõppu PARE koduleheküljel www.pare.ee. Kui lõputöö sisaldab informatsiooni, mida ei võiks avalikult jagada, siis lisada märge tööd esitades juurde.

Lisainfo:  hannamay@pare.ee, 611 6410