konkurss 2005

PARIM POTENTSIAAL PERSONALIJUHTIMISES 2005 tulemused

Käesoleval aastal laekus Eesti Personalitöö Arendamise Ühingu PARE ja Nordea Panga poolt korraldatava personalitöö valdkonna üliõpilastööde konkursile kokku 15 lõputööd 6 erinevast Eesti kõrgkoolist/ülikoolist ning ühest välisülikoolist. Kõige aktiivsemad olid Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli üliõpilased.

Konkursitöid hinnati kahes erinevas kategoorias: 1) diplomi- ja bakalaureusetööd, 2) magistritööd.

Diplomi- ja bakalaureusetööde kategoorias esitati konkursile 8 ja magistritööde kategoorias 7 tööd. Konkursitöid hindas PARE liikmetest koosnev 21- liikmeline komisjon. Hindamisel lähtuti konkursi hindamiskriteeriumitest.

PARIM POTENTSIAAL PERSONALIJUHTIMISES 2005 VÕIDUTÖÖDE AUTORID

Diplomi- ja bakalaureusetööde kategoorias

KADI TOMMIS
Sisekaitseakadeemia, halduskorralduse eriala
Diplomitöö teema: Staabi- ja Sideüksuste Väljaõppekeskuse Üksik-sidepataljon instruktori kompetentsimudeli väljatöötamine

Võidutöö puhul hindas komisjon kõrgelt:

  • Püstitatud probleemi aktuaalsust ja laiapõhjalisust
  • Ulatuslikku uuringut
  • Töö raames valminud instruktori põhjalikku kompetentsimudelit
  • Praktilisi järeldusi ja ettepanekuid
  • Töö puhul on tegemist tänuväärse ettevõtmisega avaliku teenistuse kontekstis

Magistritööde kategoorias 

TERJE TIIMAN
Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumise eriala
Magistritöö teema: Inimesi väärtustava tulemusjuhtimise rakendusvõimalused organisatsioonis

Võidutöö puhul hindas komisjon kõrgelt:

  • Praktilisest vajadusest tulenevat teemavalikut
  • Töö teoreetilise materjali ja uurimuse oskuslikku sidumist
  • Erinevate juhtimisvahendite koostoimimise analüüs konkreetse organisatsiooni näitel
  • Juhtimisvõtete seose uurimist personalijuhtimise valdkonnaga
  • Teema aktuaalsust paljude ettevõtete jaoks

Nordea Pank andis parimale diplomi- ja bakalaureusetöö kategooria autorile stipendiumi väärtuses 4000 krooni ja magistritöö autorile stipendiumi väärtuses 5000 krooni. 

PALJU ÕNNE!

PARIM POTENTSIAAL PERSONALIJUHTIMISES 2005 AUHINNATUD TÖÖD 

Diplomi- ja bakalaureusetööde kategoorias

RITA KOLK
Tallinna Ülikool, psühholoogia õppetool
Bakalaureusetöö teema: Organisatsioonile pühendumise ja organisatsioonipõhise enesehinnangu seosed tajutud õigluse ning organisatsioonipoolse toetuse tunnetamisega

MARTIN REKOR, MIRKO KÄND
Stockholm School of Economics in Riga, majanduse ja ärijuhtimise eriala
Bakalaureusetöö teema: Tajutud kaasamine otsuste tegemisse ja tööga rahulolu: tõendid Eesti õdede rahulolu-uuringust aastal 2005 "Rõõmsama homse nimel..."

Magistritööde kategoorias

HELLE GERN, EIKE TÕNISMÄE
Estonian Business School, käitumisteaduste õppetool
Magistritöö teema: Mentorlus kui kasutamata võimalus organisatsiooni kultuuri, teadmusjuhtimise ja intelligentse organisatsiooni arendamisel

NELE TEEARU
Tallinna Ülikool, psühholoogia osakond
Magistritöö teema: Töö omaduste seos organisatsioonile pühendumise, tööga rahulolu ja töö kontrollikeskmega