Konkurss 2014/2015

 

Konkursi "Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" 2015 võitjad on:

I koht  Reelika Rattus "Avaliku teenistuse tippjuhtide seast lahkumine: Eesti näide 2009-2013", juhendaja Tiina Randma-Liiv ja Eve Limbach-Pirn (TTÜ)

II koht Maarja Dhal "Organisatsiooni sisekoostööd soodustavad ja takistavad tegurid Eesti toidutööstusettevõtete näitel", juhendaja Maaja Vadi (TÜ)

III koht Kelly Tsilke "Organisatsioonikultuuride kaardistamine ettevõtete ühinemise eelselt (kahe Eesti ettevõtte näitel)", juhendaja Maria Kütt (TTÜ)

Töödega saab tutvuda PareNet´i personalitöö teaberegistris parim potentsiaal personalijuhtimises alt.

 

----

 

Konkursi "Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" käigus kogutakse, hinnatakse ja avalikustatakse Eesti ja välismaa ülikoolides 2014. aastal või enne 30.01.2015 kaitstud personalijuhtimisalaseid magistritöid. Konkursi eesmärgiks on innustada üliõpilasi uurima personalijuhtimisega seotud teemasid, soodustada teoreetilise teabe jõudmist praktikuteni ning kaasa aidata inimeste juhtimise arendamisele Eesti organisatsioonides.

"Parim Potentsiaal Personalijuhtimises" konkursil osalemiseks palusime esitada hiljemalt 30. jaanuariks 2015 PARE e-posti aadressil pare@pare.ee kaitstud magistritöö ning selle 7-leheküljeline kokkuvõte alloleva struktuuri põhjal.

Kokkuvõtte struktuur
Töö pealkiri
1. Töö eesmärk ja püstitatud uurimisküsimused või hüpoteesid
2. Uuringu kirjeldus:
* uurimisobjekti tutvustus ja/või valimi iseloomustus
* uurimismeetodi , sh. kasutatud andmetöötluse kirjeldus
* uuringu tulemused
3. Järeldused ning ettepanekud
4. Töö autori hinnang tulemuste rakendatavuse kohta personalijuhtimise praktikas: tuua välja praktilised probleem(id), mida töö aitab lahendada kas konkreetses organisatsioonis või personalijuhtimise valdkonnas üldiselt ja/või võimalikud
personalijuhtimise osategevused, millega töö otseselt seostub ning kus võiks tulemuste rakendamisest kasu olla /kus võiks tulemusi arvestada.
Lisaks palume välja tuua autori kontaktandmed: nimi, telefoninumber, e-posti aadress, ülikool, eriala. Tooge välja ka lõputöö juhendaja nimi ning tema e-posti aadress.

Magistritööde hindamiskriteeriumid
* Asjakohasus: uurimustöö on seotud personalijuhtimise ja selle osategevustega.
* Teema olulisus Eesti (konkreetse organisatsiooni) personalijuhtimisele: töö on kirjutatud valdkonnas, mis on tänasel
päeval või lähitulevikus kujuneb oluliseks Eesti (konkreetse organisatsiooni) personalijuhtimises.
* Töö rakenduslik väärtus: töö tulemused aitavad lahendada konkreetse organisatsiooni praktilised probleemid ja/või on
rakendatavad personalijuhtimise kvaliteedi tõstmiseks üldises plaanis.
* Vastavus akadeemilise uurimustöö kriteeriumitele: eesmärk ja uurimusküsimused (hüpoteesid) on korrektselt püstitatud;
valim ja/või uurimusobjekt võimaldavad püstitatud eesmärgi saavutamist ja uurimusküsimustele vastuste leidmist;
uurimusmeetodid ja andmetöötlus on adekvaatsed; järeldused tulenevad uurimustöö tulemustest ning ettepanekud tuginevad
järeldustele.

Töid hindab akadeemikutest ja praktikutest koosnev komisjon.

Kolme parima töö autoril on võimalus esitleda oma lõputööd valdkonna praktikutele PARE Akadeemiliste klubide sarjas.

Lisainfo: pare@pare.ee, 611 6410