Esitatud tööd

Konkursile "PARIM POTENTSIAAL PERSONALIJUHTIMISES" laekus kokku 9 tööd (finaali jõudnud tööd on rasvases kirjas):

Airi Neve
„Organisatsioonile pühendumine ning selle seosed inimese ja organisatsiooni vahelise sobivuse, organisatsioonipõhise enesehinnangu ning rahuloluga Kaitseliidu eriorganisatsioonis Naiskodukaitse"
Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine
Juhendaja: Kadi Liik

Siret Jegorov
„Juhi ja alluva suhete seosed tööga rahulolu, juhtimisega rahulolu ning organisatsioonile pühendumisega"
Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine
Juhendaja: Galina Kilk

Helo Tamme
„Tööandja bränding Eestis: mainekate tööandjate uuring"
Tallinna Tehnikaülikool, juhtimine ja turundus
Juhendaja: Milvi Tepp

Taimi Plado
„Indiviidi vajadustest lähtuva motivatsiooni kujundamine avalikus sektoris Tartu Maakohtu näitel"
Tartu Ülikool, ärijuhtimine
Juhendaja: Kadri Karma, kaasjuhendaja: Maaja Vadi

Liilia Leius
"Organisatsioonikultuur, juhtimisstiil ja töötajate ebakindlusmäär, nende omavahelised seosed AS Ida-Tallinna Keskhaigla struktuuriüksuse Kirurgiakliiniku näitel"
Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine
Juhendaja: Kadi Liik

Getter Toome
"Valmisolek organisatsioonisiseseks rahvusvaheliseks mobiilsuseks, selle seos tunnetatud võimekuse ja oodatavate tagajärgedega"
Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine
Juhendaja: Kadi Liik

Raina Liblik
"Tööstress ja töökoha ebakindlus AS Rakvere Haigla meditsiinitöötajatel"
Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine
Juhendaja: Velli Parts

Merili Väljaotsa
"SA TÜK Lastefondi vabatahtlikkuse edendamise võimalused: sotsiaalturunduslik vaatenurk"
Tartu Ülikool, ajakirjandus ja kommunikatsioon
Juhendaja: Triin Vihalemm

Katrina Laurson
"Eesti suurettevõtete juhtide ootused personalijuhi rollile"
Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine
Juhendaja: Milvi Tepp