Uudised

Mõjuvõimu probleemide kõrge hind organisatsioonis

Kuupäev: 28.09.2017

Mõjuvõimu probleemide kõrge hind organisatsioonis

Juhi mõjuvõimu halva kasutamisega seotud probleemid organisatsioonis on kulukad - väheneb motivatsioon, tekib läbipõlemise oht, suureneb kaadri voolavus, kahaneb tootlikkus ning majanduslikud tulemused. Juhi oskusest mõjuvõimu hästi kasutada sõltub organisatsiooni kultuur ja moraal, töötajate pühendumine ja tulemuslikkus.

Ameerika psühholoog Julie Diamond oma uues raamatus „Power: A User’s Guide“ toob esile, et mõjuvõimu halvaks kasutamiseks on kaks võimalust: vähene kasutamine, mis on tingitud hirmust võimu kuritarvitada ning võimu kuritarvitamine ehk võimutsemine, mille põhjuseks on tihti mitteteadlikkus või vajadus võimupositsiooni kindlustada. Legitiimsus ehk seadusjärgsus on vaataja silmades. Juhi roll, erialased teadmised ja kogemused on eelduseks, kuid juht ei saa neid täies mahus kasutada, kui ta kahtleb endas ja oma psühholoogilises õiguses juhtida, kui meeskond ei aktsepteeri teda juhina. Mida rohkem juht kasutab positsioonist lähtuvat võimu, seda rohkem ta seda kaotab.

Mõjuvõimu teema on üks põhjapanevatest teemadest inimese eksistentsis. Inimeste moodustatud gruppides on suhted alati struktureeritud mõjuvõimu, hierarhia, staatuse ja kontrolli järgi. Isegi kui loobutakse kindlast struktuurist ja juhist siis ligipääs liidripositsioonile saavutatakse tänu sellistele parameetritele nagu vanus, välimus, suhtlemisoskused, sugu, teadmised, kogemus jne.

Tuletage meelde töötajate kõige sagedamini esinevad kaebused:

 • Kuulujutud, mürgine õhkkond
 • Kiusamine ning ebaviisakas suhtumine
 • Igavad koosolekud, kus domineerib üks inimene ja üks stiil
 • Diskrimineerimine, ühe töötaja eelistamine teisele
 • Alluvate mikrojuhtimine
 • Enesevalitsemise kaotamine - juhid, kes tõstavad häält, kritiseerivad ning häbistavad alluvaid teiste ees
 • Positiivse tagasiside ja tunnustuse puudumine
 • Ebamääraselt püstitatud eesmärgid ja tähtajad
 • Kolleegid, kelle peale ei saa loota, kes ei täida oma kohustusi ega võta vastutust oma vigade eest.

Nüüd mõelge järgmistele väljakutsetele organisatsioonis:

 • Töötajate vähene pühendumine
 • Suur kaadrivoolavus
 • Võitlus ressursside ning tunnustuse pärast
 • Juhkonna võitlus konfliktide ning pingetega
 • Mitmekesisuse ja loovuse puudumine
 • Kaebused diskrimineerimise kohta 

Kui üllatav see ka poleks, aga kõikide nende sümptomite taga on üks põhjus - mõjuvõimu ebaefektiivne kasutamine. Mikrojuthtimine pärsib loovust, puudulik tagasiside oskus vähendab tootlikkust.  Üksmeele ületähtsustamine, eriarvamuste ja konfliktide vältimine on vähese pühendumise ja madala motivatsiooni põhjused.

Mõjuvõimu intelligentsus kui oluline juhtimiskompetents

Mõjuvõim iseenesest on tagasiside saamisel suureks takistuseks. Selleks, et arendada juhtimiskompetentsi, mis on seotud mõjuvõimu intelligentsusega, tuleb juhil aru saada, kuidas juhi positsioon teda mõjutab ja kuidas see avaldub tema käitumises. Mõjuvõimu intelligentsus koosneb järgmistest aspektidest, nende omavahelisest dünaamikast ja teadlikkusest:

 1. Juhi isiklik võimekus. Mida juht võimust arvab, kuidas ta sellesse suhtub, mis on tema isiklik suhe võimuga, kas ta tunneb ennast psühholoogiliselt tugevana ka väljaspool rolli?
 2. Kuidas juht kasutab oma mõjuvõimu? Kuidas see avaldub tema käitumises, olekus, suhtlemises, juhtimises tervikuna ja kas ta on sellest teadlik?
 3. Mida arvavad teised, sh alluvad ja kolleegid sellest, kuidas juht oma rolli täidab ja mõjuvõimu kasutab? Millisel kujul juhi kavatsus nendeni jõuab ja kuidas nad seda kogevad? 

Võimalused mõjuvõimu efektiivse kasutamise hindamiseks ja juhi arendamiseks 

Diamond Power Index (DPI) aitab organisatsioonidel parandada juhtimiskvaliteeti, tuues välja kriitilised kohad juhtide mõjuvõimu kasutamisel. 

DPI abil valmib mõjuvõimu profiil ning põhjalik kokkuvõte juhi tugevustest, väljakutsetest ja arenguvõimalustest, mis on seotud mõjuvõimu kasutamisega. 

DPI mõjuvõimu profiil koosneb järgmistest komponentidest:

 1. Eneseanalüüs, mida juht ise enda kohta teeb.
 2. Hindamisvahend tagasiside saamiseks kolleegidelt, juhtidelt, alluvatelt, osanikelt.
 3. Tulemused ja arengusoovitused nii juhile endale kui ka temaga töötavale coach ’ile: Power Profile, PowerProfile Coach Report, Organizational Power Profile.

Testi eesmärk on eelkõige arenguline, hinnates juhi valmisolekut areneda ja endaga töötada.

 

Viktoria Saat MA, Dipl.PW
psühholoog ja coach


Power Intelligence® sertifitseerimiskoolitus toimub 02.-04. novembril 2017 Tallinnas. Tegu on kolmepäevase seminariga, mis keskendub juhtide mõjuvõimu kasutamise oskuse hindamise ja arendamise tööriista – Diamond Power Index™ – kasutama õppimisele. Loe lähemalt SIIT