Uudised

MEELDETULETUS! KUTSESTANDARD: personalitöö valdkonna uute kutsestandardite arvamusküsitlus, tähtaeg 13.10.2014

Kuupäev: 10.10.2014

KUTSESTANDARD: personalitöö valdkonna uute kutsestandardite arvamusküsitlus, tähtaeg 13.10.2014!

Head personalitöö huvilised!

Mul on hea meel teatada, et kõigil teil on suurepärane võimalus kaasa rääkida uute personalitöö kutsestandardite valmisel!

Nimelt on PARE kutsestandardi töörühm välja töötanud omapoolsed kutsestandardite kavandid, millega saavad seekord juba enne nende kehtima hakkamist tutvuda ja omapoolset arvamust avaldada ka kõik PARE liikmed.

Seega kutsun teid kõiki üles kaasa mõtlema ja omalt poolt personalitöö maastikule märki jätma!

Parimate soovidega,

Helo Tamme

----

Personalispetsialist, tase 5; personalijuht, tase 6; personalijuht, tase 7 ja personalijuht, tase 8 kutsestandardite arvamusküsitlus

Austatud personalitöö valdkonna asjatundja

Saadame Teile töörühma töö tulemusena valminud kutsestandardite kavandid, mille leiate kirja manusest.

Arvamusküsitlus

Kutsestandardi arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardit laiemale kasutajateringile ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardi lõppkavandi koostamisel.

Käesolev arvamusküsitlus annab ettevõtetele, tellijatele ja teistele valdkonnaga seotud spetsialistidele võimaluse kaasa rääkida ja suunata tuleviku õppeprotsessi töötajale ja tööandjale vajalikus suunas, sest personalitöö kutsestandardid on välja töötatud taastöötlusena tööturu vajadustest lähtuva täiendusõppe õppe- ja koolituskavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Personalitöö kutsestandardite väljatöötamise tänu kuulub töörühmale koosseisus:
Jane Etverk, ekspert, MTÜ Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE
Maria Kütt, ekspert
Anu Peljo, Riigikantselei
Helo Tamme, ISS Eesti AS
Terje Tiiman, Elektrilevi OÜ

Kutsestandardi koostamiseks analüüsis spetsialistidest töörühm personalitööga seotud töid eesmärgiga välja selgitada, millised on personalispetsialisti ja personalijuhi kõige olulisemad ja sagedamini täidetavad tööülesanded ning nende tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud kompetentsid. Tööanalüüsi tulemusest lähtuvalt on koostatud lisatud kutsestandardid. Palume Teid kui antud valdkonna asjatundjaid tutvuda käesolevate kutsestandardite kavanditega ning vajadusel teha ettepanekuid parendamiseks.

Märkused ja ettepanekud palume märkida Teile saadetud kutsestandardis iga osa all olevasse tühja lahtrisse.

Arvamuse esitamisel palume keskenduda järgmistele küsimustele:
1) Kas kutsestandardi A-osas toodud kutsekirjeldus iseloomustab kutset asjakohaselt ja terviklikult
2) Kas kutsestandardi A-osas esitatud tööosad on asjakohased ja piisavad, arvestades töö nõudmisi praegu ja lähitulevikus
3) Kas kutsestandardi B-osas toodud kompetentsid asjakohased ja kas need on kirjeldatud arusaadavalt
4) Kas kutsestandard on loogiliselt struktureeritud
5) Muud tähelepanekud, kommentaarid ja ettepanekud

Kutsestandardeid koos ettepanekutega palume 10. oktoobriks 2014 e-posti aadressile katrin.sillasoo@kutsekoda.ee või postiaadressile SA Kutsekoda, Mustamäe tee 16, Tallinn 10617.

Kutsestandardi koostamise töörühm peab Teie hinnanguid ja ettepanekuid kutseoskusnõuete määratlemisel oluliseks ning arutab tehtud ettepanekud läbi.

Kutsestandardi lõplikud kavandid esitatakse kinnitamiseks Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogule.

Põhjaliku kutsesüsteemi tutvustuse leiate meie kodulehelt www.kutsekoda.ee

Täname Teid koostöö ja kaasamõtlemise eest!

Lugupidamisega

Eve Kitt
Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
koordinaator
tel 6791 712
www.kutsekoda.ee